Organisasjon

Friluftsklubben ledes av et styre på 7 personer, valgt på årsmøtet som avholdes innen utgangen av mars hvert år. Styret er programansvarlig for foreningens turer og aktiviteter. Foreningens vedtekter finnes her.

Foruten styret finnes det en redaksjon som står for utgivelse av medlemsbladet «Friluft» 3 ganger pr. år samt vedlikeholdet av websidene.

Turene arrangeres av medlemmer som foreslår en tur til styret. De får denne annonsert i bladet Friluft og får ansvaret for å gjennomføre turen som et friluftsklubbarrangement. Det stilles krav om at de som skal arrangere turer har turledererfaring.

Friluftsklubben disponerer to hytter:  Sellanrå i Maridalen og Solstua på Krokskogen. Et eget hytteutvalg administrerer disse.