Generalforsamling 2014

24/3-2014

Det innkalles til generalforsamling mandag  24. mars

Friluftsklubbens femtende ordinære generalforsamling avholdes mandag 24. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo. 

Det vil være gratis selvbetjening av kaker, kaffe og te, under både generalforsamlingen og foredraget.

Dagsorden generalforsamlingen:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps

3) Årsberetning 2013

4) Regnskap med revisors beretning

5) Budsjett 2014

6) Endringer i vedtektene

7) Innkomne saker

8) Valg. Det er valg på:

Formann (1 år)
To styremedlemmer (2 år)
To varamedlemmer (1 år)
Valgkomité, to personer (1 år)
Revisor (1 år)

9) Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dersom noen ønsker å legge frem et forslag for generalforsamlingen, må dette være styret i hende innen 15. februar 2014.

Dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>