Friluftsklubbens generalforsamling 2011

28/3-2011

Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til generalforsamling mandag 28. mars

Friluftsklubbens tiende ordinære generalforsamling avholdes mandag 28. mars kl. 18.00 i tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 2. Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps.

 3. Årsberetning 2010.

 4. Regnskap med revisors beretning.

 5. Budsjett 2011.

 6. Endringer i vedtektene. Forslag vil foreligge til gjennomsyn hos styreleder 14 dager før generalforsamlingen.

 7. Innkomne saker. Forslag vil foreligge til gjennomsyn hos styreleder 14 dager før generalforsamlingen.

 8. Valg. Det er valg på:
  Formann (1 år)
  To styremedlemmer (2 år)
  Ett varamedlem (1 år)
  Valgkomité, to personer (1 år)
  Revisor (1 år)

 9. Eventuelt/orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dersom noen ønsker å legge frem et forslag for generalforsamlingen, må dette være styret i hende innen 18. februar 2011.

Turfakta