Vedtekter for Friluftsklubben i Oslo

Stiftet 5. juni 2000

Vedtatt på generalforsamling 5. juni 2000

Revidert på generalforsamlingene
28. mars 2001, 18. mars 2002, 26. mars 2003, 30. mars 2004, 29. mars 2005,  26. mars 2008, 28. mars 2011, 27. mars 2012

Navn og formål

§ 1    Foreningens navn er Friluftsklubben i Oslo. Foreningen omtales til vanlig kun som Friluftsklubben. Foreningens arbeidsområde er Oslomarka.

Foreningens formål er å fremme vandring i naturen og et enkelt friluftsliv, bidra til å opprettholde enkle overnattingssteder i marka, samt utbre positive holdninger til naturvern og sikring av friluftsområder. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for medlemmene gjennom foreningens aktiviteter.

Medlemmer

§ 2    Foreningen er åpen for alle. Som medlemmer regnes enkeltpersoner som har betalt sin kontingent. Medlemmer er enten medlemmer som betaler full kontingent, eller hustandsmedlemmer som betaler redusert kontingent. Sistnevnte kategori mottar ikke foreningens blad og annen skriftlig informasjon.

Kontingenten fastsettes av styret og innbetales til foreningens konto til forfall den 1. mars medlemsåret. 

Styret

§ 3     Foreningen ledes av et styre som består av leder, 4 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Styret forvalter foreningens midler og står for den daglige drift. 

Saker av større økonomisk eller organisasjonsmessig betydning skal legges frem for generalforsamlingen.

Styrets sete er i Oslo. 

§ 4     Lederen og varamedlemmene velges for ett år ad gangen. Styrets øvrige medlemmer for 2 år ad gangen. Av styret uttrer det hvert år 2 styremedlemmer. Nestleder velges av og innen styret. I tilfelle stemmelikhet innen styret, gir den fungerende leders stemme utslaget. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, deriblant lederen eller nestlederen er tilstede.

Ved varig frafall kan styret supplere seg selv inntil første generalforsamling.

 § 5     Alle turer og arrangementer skal godkjennes av styret før de får status som foreningsarrangementer.

Styret kan nedsette nødvendige utvalg og komiteer. Styret treffer alle avgjørelser som ikke er henlagt til generalforsamlingen. Styret kan delegere oppgaver til ovenfor nevnte utvalg og komiteer.

Dokumenter som forplikter foreningen skal være undertegnet av to styremedlemmer, deriblant lederen eller nestlederen.

Virksomhetsplan og arbeidsområder

§ 6     Styret setter opp en virksomhetsplan for 2 år ad gangen. Den skal vedtas på ordinær generalforsamling.

Arbeidsområdene er: Turer og arrangementer, medlemsblad og informasjon, hytte-og dugnadsvirksomheten og eventuelle særgrupper i foreningen med egne arrangement.

Foreningens vedtekter, virksomhetsplan og styrereferatene skal samles i en blåbok for Friluftsklubben som skal gis til alle tillitsvalgte. 

Forslag

§ 7     Ethvert medlem kan sende inn forslag til styret, som tar det under behandling. Hvis medlemmet ønsker det, og forslaget er innkommet innen utgangen av januar, skal styret forelegge det for første ordinære generalforsamling med sin uttalelse.

Generalforsamlingen

§ 8     Den ordinære generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Den holdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles med minst 3 ukers varsel.

I innkallingen gjengis kort sakslisten med opplysning om at dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

Til å fremme forslag til valg nedsetter generalforsamlingen en valgkomité på 2 medlemmer.

På generalforsamlingen behandles:

  1. Årsberetning.
  2. Regnskap. Foreningens regnskap følger kalenderåret og revideres av en valgt revisor.
  3. Valg av leder, 2 styremedlemmer, inntil 2 varamedlemmer, 1 revisor og 2 medlemmer til valgkomiteen.

    Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomiteen, utarbeides av valgkomiteen. Alternative forslag kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen direkte overfor generalforsamlingen. Skriftlige medlemsforslag som er foreningen i hende senest to uker før generalforsamlingen, skal foreligge til gjennomsyn 1 uke før generalforsamlingen.
  4. Forslag som styret fremlegger eller som i henhold til § 7 er forlangt fremlagt. Alle forslag skal ha vært tilgjengelig minst 14 dager før generalforsamlingen.

Beslutninger fattes med alminnelig flertall med de unntak som er nevnt i § 11 og § 12. Stemmeberettiget er alle medlemmer over 18 år som har vært innmeldt innen utgangen av foregående år og har betalt sin kontingent for inneværende år.

Valgbare er alle medlemmer over 18 år som har betalt sin kontingent.

Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

I tilfelle stemmelikhet faller forslaget. Ved stemmelikhet under valg, foretas omvalg mellom de kandidater som har likt stemmetall.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 9     Ekstraordinær generalforsamling holdes etter forslag fra styret eller etter skriftlig krav fra minst 15 medlemmer eller minst 50% av medlemmene. For innkallelse, varsel, avstemming og stemmerett gjelder det samme som for ordinær generalforsamling, dog kan innkallingen skje pr. brev. En eventuell ekstraordinær generalforsamling skal avholdes innen tre måneder etter at kravet er mottatt.

Utmerkelser

§ 10   Medlemmer som har gjort en stor innsats for foreningen eller friluftslivet, kan tildeles foreningens hederstegn ”Gullkonglen”. Ethvert medlem av foreningen kan foreslå verdige kandidater. Beslutning om tildeling krever 2/3 flertall av styret.

Vedtektsendring

§ 11   Forslag til forandring av vedtektene må innsendes til styret innen utgangen av desember måned og behandles på første ordinære generalforsamling.

For vedtak om endring av vedtektene kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som er nevnt i §12.

Oppløsning

§ 12   For vedtak om oppløsning av foreningen eller endring av denne paragraf, kreves minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Den endelige avgjørelse treffes deretter av en ekstraordinær generalforsamling som holdes minst 3 måneder senere. Også her kreves 3/4 flertall for vedtektsendring eller oppløsning.

Blir oppløsning besluttet overføres foreningens midler til fremme for friluftsliv og fotvandring i foreningens tidligere virkeområde. Styret legger frem forslag til fordeling av midlene.

 

Oslo, 5.6.2000/øg
Oslo, 1.4.2001/øg
Oslo, 2.4.2002/øg
Oslo, 31.3.2003/øg
Kjeller, 20.3.2005/øg
Kjeller, 20.4.2006/øg
Kjeller, 26.4.2008/øg
Kjeller, 28.3.2012/øg